Plaćanje kotizacije

Uplatu treba poslati na sljedeći račun:

Korisnik računa

PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu

Adresa korisnika
Bijenička cesta 30, 10002 Zagreb
Banka Zagrebačka banka
Adresa banke Savska cesta 66, 10000 Zagreb
Br. žiro računa
2360000-1101522722
Poziv na broj
44
Uz obaveznu naznaku imena uplatioca i oznaku: za "Applmath05"


Napomene:

  1. Sačuvajte potvrdu o uplaćenoj kotizaciji do početka konferencije
  2. Iznos kotizacije koji je dan u eurima treba preračunati u Kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate.